Yleiset sopimusehdot2018-06-18T07:16:13+03:00

Päivitetty viimeksi: 18.6.2018.

Mtech Digital Solutions Oy

SOVELTAMINEN

Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa sopimusta (”Sopimus”), jolla Mtech Digital Solutions Oy (”Toimittaja”) tai Mtech Digital Solutions Oy:n jälleenmyyjä (”Jälleenmyyjä”) toimittaa asiakkaalle (”Asiakas”) MtechMap -palvelua (”MtechMap-palvelu”).

Asiakas sitoutuu käyttämään MtechMap-palvelua näiden yleisten sopimusehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Kaikista Asiakkaan pyytämistä lisätöistä sekä käyttöönotto-, kehitys-, asennus-, koulutus- ja muista Toimittajan mahdollisesti tuottamista palveluista sovitaan erikseen.

LUETHAN NÄMÄ SOPIMUSEHDOT HUOLELLISESTI. REKISTERÖITYMÄLLÄ, SELAILEMALLA, KÄYTTÄMÄLLÄ JA/TAI MUULLA TAVOIN HYÖDYNTÄMÄLLÄ PALVELUA VAHVISTAT SEN, ETTÄ OLET LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYNYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ, SELAILE TAI MUUTEN HYÖDYNNÄ ALUSTAA TAI PALVELUA.

MÄÄRITELMÄT

 • Asiakas on MtechMap-palvelua käyttävä organisaatio.
 • MtechMap-palvelu tarkoittaa SaaS palveluna tarjottavaa MtechMap- järjestelmää kaikkine siihen kuuluvine vakiomoduuleineen ja -komponentteineen, jota kehitetään ja toimitetaan Asiakkaille Toimittajan toimesta. MtechMap-palvelun käyttö perustuu tilaukseen tai erilliseen sopimukseen.
 • Moduulilla tarkoitetaan erillistä MtechMap-palvelun osaa, kuten esimerkiksi asiakkaat, työaikakirjaus, jne.
 • Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyväksyttyään MtechMap-palvelun käyttöehdot käyttää MtechMap-palvelua.
 • Adminilla tarkoitetaan Asiakkaan nimeämää luonnollista henkilöä,
  • jolle annetaan MtechMap-palvelun pääkäyttäjäoikeudet, jotka sisältävät oikeudet perustaa ja poistaa käyttäjätunnuksia, lisätä tai poistaa Moduuleita ja toimintoja MtechMap-palvelun sisällä ja
  • joka toimii Asiakkaan edustajana MtechMap-palvelu asioissa.
 • Jälleenmyyjä toimii MtechMap-palvelun jälleenmyyjänä ja on sopimussuhteessa Asiakkaaseen ja Toimittajaan.
 • Data Protection Officer (DPO) tarkoittaa yleisen tietosuoja-asetuksen (engl. General Data Protection Regulation (GDPR), astui voimaan 25.5.2018) edellyttämää yrityksen tietosuojavastaavaa. Data Protection Officer on vastuussa tietosuojastrategian toimeenpanon
  valvomisesta ja siitä, että strategia vastaa GDPR:n vaatimuksiin.
 • Tietojenkäsittelysopimuksella (engl. Data Processing Agreement, DPA) tarkoitetaan sopimusta, joka solmitaan Toimittajan ja Asiakkaan välillä ja se määrittää GDPR:n edellyttämällä tavalla aiempaa tarkemmin muun muassa sen, kuka pääsee Asiakkaan MtechMap-palvelussa olevaan tietoon käsiksi.
 • Palveluveloituksella tarkoitetaan kuukausittain laskutettavia Sopimuksen mukaisia MtechMap-palvelu- ja käyttäjämaksuja, mutta ei käytetyistä tapahtumista veloitettuja maksuja. MtechMap-palvelun hinnoittelu perustuu Asiakkaan käyttöön ottamiin palveluihin ja käyttämiin tapahtumiin kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti.
 • Asiakasdatalla tarkoitetaan tietoja, jotka Asiakas on tuonut tai luonut MtechMap-palveluun.
 • Tiedostolla tarkoitetaan mitä tahansa dokumentteja (kuvat, taulukot, tekstitiedostot, jne.), joita Asiakas on Palveluun tuonut ja joilla on yleensä liitos johonkin tiettyyn Sopimukseen, henkilöön tai organisaatioon.

TOIMITTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Toimittaja vastaa siitä, että MtechMap-palvelu toimitetaan Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä MtechMap-palvelun tarjoamisen edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittajalla on oikeus tuottaa MtechMap-palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa MtechMap-palvelun sisältöä. Toimittajalla on oikeus käyttää MtechMap-palvelun toimittamisessa alihankkijoita ja Jälleenmyyjiä.

Toimittajalla on oikeus muuttaa MtechMap-palvelun sisältöä tiedottamatta tästä etukäteen. Muutokset voivat liittyä uusiin ominaisuuksiin, tai ominaisuuksien muutoksiin tai poistamiseen. Muutokset voivat myös esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuen taikka tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmiston päivityksiä.

Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista Palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä tai Palvelun sisältöä koskevista muutoksista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa taikka alentamaan tai poistamaan maksuja.

Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan käyttäjätunnuksella pääsy MtechMap-palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee käyttäjätunnuksella kuormitettavan MtechMap-palvelua tai käytettävän MtechMap-palvelua Sopimuksen vastaisesti tai tavalla, joka vaarantaa MtechMap-palvelun toimittamisen.

ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakkaalla on oikeus käyttää MtechMap-palvelua näiden sopimusehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään Sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti.

Asiakas vastaa siitä, että jokainen Sopimuksen perusteella MtechMap-palvelua käyttävä Käyttäjä on ennen MtechMap-palvelun käytön aloittamista hyväksynyt MtechMap-palvelun käyttöehdot ja noudattaa niitä MtechMap-palvelua käyttäessään. Asiakas vastaa käyttäjähallinnan työkalujen avulla luotujen käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja rajoituksista. Joissain MtechMap-palvelu ympäristöissä on voitu rajoittaa uusien käyttäjien luonti- ja käyttäjien poisto-oikeuksia Asiakkaan Pääkäyttäjällä.

Asiakkaan tulee antaa Toimittajalle oikeat ja riittävät tiedot MtechMap-palvelun tarjoamista ja laskuttamista varten (osoite, hinnoitteluun vaikuttavat tekijät tms.), sekä viipymättä ilmoitettava Toimittajalle tietojen muutoksista. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

Asiakkaan tulee estää oikeudeton pääsy MtechMap-palveluun ja sen oikeudeton käyttö. Asiakas vastaa MtechMap-palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Toimittajalle tai muille MtechMap-palvelun käyttäjille. Asiakas vastaa MtechMap-palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa Asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittaman MtechMap-palvelun järjestelmävaatimusten mukaisiksi. Asiakas vastaa oman tietojärjestelmänsä ja viestintäverkkonsa tietoturvasta.

Asiakas on MtechMap-palvelussa käsittelemiensä henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakas vastaa MtechMap-palveluun tallennetusta aineistosta ja siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Asiakkaan MtechMap-palvelussa oleva tieto on aina Asiakkaan omaisuutta ja näin myös Asiakas vastaa kaikesta omassa MtechMap-palvelussaan olevasta tiedosta, tiedon käytöstä eri tarkoituksissa, tiedon jakelusta eteenpäin, käyttöoikeuksista tietoon sekä siitä että kaikki käytännöt noudattelevat EU tietosuoja-asetusta sekä muuta lainsäädäntöä. Asiakas on tietosuoja-asetuksessa mainitun rekisterinpitäjän roolissa kaikkeen siihen tietoon mitä Asiakkaan MtechMap-palvelu sisältää.

Asiakkaan on myös hyvä huomioida vastuu omaan MtechMap-palveluun liittyvien ulkopuolisten tahojen toimista kaikelta osin kuten omastaan. Ulkopuolisina tahoina voivat olla esimerkiksi Asiakkaan organisaation ulkopuoliset käyttäjät tai integraatiorajapintojen kautta Asiakkaan MtechMap-palveluun kiinni pääsevät kolmannet osapuolet.

Asiakkaan tulee myös MtechMap-palvelun tiedoissaan huomioida eri tietojen säilytysajat ja poistaa vanhentunut tieto MtechMap-palvelusta. Asiakkaan vastuulla on poistaa omasta MtechMap-palvelustaan sellainen henkilötieto, johon ei ole lain mukaista edellytystä sitä säilyttää.

Asiakkaan on myös hyvä tunnistaa se, ettei jaettuja käyttäjätunnuksia voida käyttää järjestelmän käyttäjillä. Jokainen käyttäjä on oltava tunnistettavissa henkilötasolla.

Asiakkaan tulee toimia EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja huomioida toiminnassaan mm. seuraavat EU tietosuoja-asetuksen keskeiset kohdat: rooli rekisterinpitäjänä, tilivelvollisuus, tietoturva-asetus ja Data Protection Officerin nimeäminen, henkilön oikeus tulla unohdetuksi, henkilötietojen luovutus ja siirtäminen sekä sanktiot.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut oikeudet MtechMap-palveluun, niiden tuloksiin ja tuotteisiin kuuluvat yksinomaisesti Toimittajalle ja/tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähde- ja muihin koodeihin, käyttöohjeisiin, koulutusmateriaaliin ja kaikkiin muihin MtechMap-palveluun liittyviin materiaaleihin.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus käyttää MtechMap-palvelua ja sen tuloksia omissa toiminnoissa omaksi hyödykseen.

Toimittaja vastaa siitä, ettei Toimittajan toimittama MtechMap-palvelu loukkaa kolmansien osapuolien voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että MtechMap-palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että MtechMap-palvelua käytetään vastoin Sopimusta tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Toimittaja ei myöskään vastaa vaatimuksesta, joka

 • johtuu Asiakkaan MtechMap-palveluihin tekemästä muutoksesta tai Asiakkaan antamien ohjeiden noudattamisesta,
 • johtuu MtechMap-palveluiden käyttämisestä yhdessä muun kuin Toimittajan toimittaman tuotteen tai MtechMap-palvelun kanssa.

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle, mikäli kolmas osapuoli väittää MtechMap-palvelun loukkaavan sen immateriaalioikeuksia.

Mikäli Toimittaja katsoo, että MtechMap-palvelu tai mikään sen osa siitä loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettua oikeutta, Toimittajalla on oikeus kustannuksellaan joko

 • hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa MtechMap-palvelun käyttämistä,
 • vaihtaa MtechMap-palvelu tai osa siitä, tai
 • muuttaa MtechMap-palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa.

Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Toimittajalle kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan on lopetettava Toimittajan pyynnöstä MtechMap-palvelun tai sen osan käyttö.

VARMUUSKOPIOT

Toimittaja huolehtii asianmukaisista varmuuskopioista. Kaikesta datasta suoritetaan varmuuskopiointi kerran vuorokaudessa toiseen konesaliin. Varmuuskopioita säilytetään rullaavasti 30 vuorokautta taaksepäin.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

Osapuolten tulee varmistaa, että kaikki osapuolten työntekijät ja edustajat noudattavat yllä olevaa luottamuksellisuusvelvoitetta.

Toimittaja voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja samaan konserniin, Asiakkaan Jälleenmyyjälle tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yrityksille Sopimuksen mukaisen MtechMap-palvelun tuottamista varten.

Salassapitovelvoitteet säilyvät voimassa sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

MTECHMAP-PALVELUN HINTA JA LASKUTUS

MtechMap-palvelun hinta on Toimittajan kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukainen tai osapuolten välillä sopimuksessa sovitun mukainen. Toimittajalla on oikeus muuttaa MtechMap-palvelun hinnoittelua ja maksuperusteita.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Hinnastoa ilmoittamalla siitä vähintään 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Hinnankorotuksesta ilmoitetaan Asiakkaan MtechMap-palvelun Pääkäyttäjille sähköpostitse tai kirjeitse.

Toimittajalla on harkintansa mukaan oikeus vaatia Asiakkaalta kohtuullinen ennakkomaksu tai vakuus.

Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

MtechMap-palvelun hinta ei sisällä MtechMap-palvelun tarjoamisesta, käyttöönotosta tms. aiheutuvia matkakuluja eikä matkustamisesta aiheutuvia muita kuluja ja kustannuksia, kuten majoituskuluja, auton käyttökorvauksia ja päivärahoja, vaan Asiakas korvaa nämä erikseen Toimittajalle. Näiden korvausten enimmäismäärät perustuvat kulloinkin voimassaolevaan Verohallinnon päätökseen verovapaiden matkakustannusten korvauksista. Matka-ajan laskuttamisesta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutuskausien maksuihin.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Toimittaja tai MtechMap-palvelun jakelijana toimiva Jälleenmyyjä laskuttaa MtechMap-palvelun Asiakkaalta. Laskutuskausi on kalenterikuukausi tai vuosineljännes sopimuksesta riippuen.

MtechMap-palvelun veloitus koostuu käyttäjämaksusta ja mahdollisten lisäosien maksuista. Käyttäjämaksu pohjautuu aina kuukauden korkeimpaan käyttäjämäärään kaikista Asiakkaan käytössä olevista MtechMap-palvelun käyttäjätunnuksista riippumatta siitä ovatko ne aktiivisia vai passiivisia käyttäjiä.

Maksut suoritetaan laskua vastaan. Maksuehto on 14 päivää netto ja laskua koskevat huomautukset on esitettävä 8 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin lasku on saapunut Asiakkaalle.

MtechMap-palvelu voidaan sulkea, jos Asiakkaan yli 3 kuukautta erääntyneenä olleelle laskun määrälle ja sille kertyneille viivästyskoroille ei ole tullut täyttä suoritusta. Suljettu MtechMap-palvelu avautuu, kun erääntynyt summa viivästyskorkoineen ja hinnastossa ilmoitettu MtechMap-palvelun uudelleenavausmaksu on kirjautunut suoritetuksi.

Viivästyskorko on korkolain 4 a §:n mukainen viivästyskorko. Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi Hinnaston mukaiset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopimus tulee voimaan, kun Asiakas ottaa MtechMap-palvelun käyttöön ja Asiakas on hyväksynyt palvelun ehdot.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. MtechMap-palvelu laskutetaan irtisanomisajan loppuun.

Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakkaalla on maksamatta kolmen eri kalenterikuukauden MtechMap-palvelun veloitukset. Asiakkaalla on oikeus saada
MtechMap-palvelussa oleva aineisto maksamalla erääntyneet saatavat, Hinnaston mukainen MtechMap-palvelun uudelleenavausmaksu ja aineiston kopioinnista aiheutuva maksu.

Toimittaja voi sulkea MtechMap-palvelun tai purkaa Sopimuksen välittömästi, mikäli Asiakas haetaan tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus tai keskeyttää MtechMap-palvelu, jos MtechMap-palvelua käytetään Sopimuksen tai MtechMap-palvelun käyttöehtojen vastaisesti taikka lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa MtechMap-palvelulle, Toimittajalle, Toimittajan sopimuskumppanille, Asiakkaalle, kolmannelle osapuolelle tai sivulliselle.

MtechMap-palvelun päättymistavasta riippumatta Asiakkaan tiedot säilyvät MtechMap-palvelussa varmuuskopioiden säilytyksestä määritellyn säilytysajan. Tiedot poistetaan aikaisemmin, mikäli Asiakas sitä kirjallisesti vaatii. Toimittaja avaa pääsyn Asiakkaan tietoihin MtechMap-palvelun avausmaksua vastaan ja veloittaa MtechMap-palvelun käytöstä Hinnaston mukaisesti.

VAHINGONKORVAUS JA VASTUURAJOITUS

Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, voittoa joka on jäänyt saamatta sen vuoksi että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein sekä muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Toimittaja ei vastaa teleoperaattorien verkkovirheiden aiheuttamista tietoliikenneyhteyksien katkoksista miltään osin.

Toimittajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu missä tahansa olosuhteissa vastaa enintään kolmen kuukauden verottomia MtechMap-palveluveloituksia.

Tämä vastuunrajoitus on riippumaton Asiakkaalle aiheutuneiden välittömien vahinkojen määrästä tai syystä.

YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Toimittajan velvollisuuksien suorittaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa ennakoimattomasta ja Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta johtuen, Toimittaja on oikeutettu pidentämään toimitusaikaa ilman vahingonkorvausvastuuta, maksujen poistamista, alentamista tai muuta seuraamusta.

Jos MtechMap-palvelun toimittaminen on huomattavassa laajuudessa mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa yli yhden (1) kuukauden ajan, Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

REFERENSSIKÄYTTÖ

Toimittajalla ja Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää Asiakkaan yrityksen nimeä ja logoa referenssinä myynnissä ja markkinoinnissa.

VAATIMUKSET

Kaikki Sopimukseen perustuvat vaatimukset ja niiden perusteet Toimittajaa kohtaan on esitettävä kirjallisesti viimeistään, kun kolme (3) kuukautta on kulunut vaatimuksen perusteen syntymisestä.

TIEDOKSIANNOT

Yleiset ilmoitukset ja tiedot julkaistaan MtechMap-palvelussa, sisäänkirjautumissivulla tai www.mtechmap.fi –sivulla ja nämä katsotaan saadun tiedoksi, kun tällainen ilmoitus on annettu.

Yleisiä ilmoituksia ovat esimerkiksi tiedot uusista toiminnallisuuksista ja suunnitellusta ylläpidosta tai palvelukatkoista.

Sopimusehtojen muuttamista koskevat ilmoitukset tehdään kohdan ”SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN” mukaan. Toimittajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle MtechMap-palvelua koskevia tiedotteita, ml. tiedotteet MtechMap-palvelun uusista ominaisuuksista.

SOPIMUSKOHTIEN RIIPPUMATTOMUUS

Mikäli jokin tämän sopimuksen kohta katsotaan olevan pätemätön taikka jokin tämän sopimuksen kohta tulee pätemättömäksi tulevaisuudessa, tällainen kohta ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen vaan ne pysyvät sellaisenaan voimassa.

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä sopimusehtoja.

Toimittaja ilmoittaa sopimusehtojen muutoksesta julkaisemalla muutetut ehdot www.mtechmap.fi -sivulla, MtechMap-palvelussa tai MtechMap-palvelun sisäänkirjautumissivulla, jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai Toimittajan aloitteesta ja muutos ei olennaisesti lisää Asiakkaan Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan.

Muutos tulee voimaan, kun se on julkaistu www.mtechmap.fi -sivulla tai MtechMap-palvelussa.

Jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, tehdään Toimittajan aloitteesta ja muutos lisää olennaisesti Asiakkaan Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai heikentää olennaisesti hänen oikeuksiaan, Toimittaja ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle etukäteen MtechMap-palvelun välityksellä tai postitse. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisena ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä Asiakkaalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita Toimittajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun hän on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa MtechMap-palvelun käyttöä.

Nämä MtechMap-palvelun sopimus- ja käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa www.mtechmap.fi ja ne sisältävät aina maininnan siitä, milloin niitä on viimeksi muutettu.